Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

 

07.04.2016 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”, “Kanun”) uyarınca, KONSANTAŞ KONYA DOKÜM MAKİNE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (KONSANTAŞ olarak anılacaktır) olarak kişisel verilerinizin güvenliği konusunda gerekli özen ve hassasiyeti göstermekteyiz.

Amacımız, KONSANTAŞ tarafından hukuka uygun bir şekilde yürütülen kişisel veri işleme faaliyeti kapsamında kişisel verileri KONSANTAŞ tarafından işlenen müşterilerimiz, taşeronlarımız, çalışanlarımız, çalışan adaylarımız, yetkililerimiz, ziyaretçilerimiz, iş birliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları ve yetkilileri ve üçüncü kişileri bilgilendirmektir.

Bu özen ve hassasiyet doğrultusunda, KONSANTAŞ olarak, üyelerimize, tedarikçilerimize ve çözüm ortaklarımıza iletmiş olduğunuz tüm kişisel verileri ve KONSANTAŞ ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verileri Kanun’a uygun olarak, aşağıda izah edildiği şekilde ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekte ve muhafaza etmekteyiz.

Bu kapsamda “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi yasal düzenlemelerin imkân verdiği ölçüde kullanmakta, bu verileri işleme amacının gerektirdiği ölçüde personelimiz ve ilgili iş ortaklarımız ve personelinin erişimine açmaktayız.

 

1. VERİ SORUMLUSU VE TEMSİLCİSİ

KVKK uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak KONSANTAŞ tarafından işbu aydınlatma metninde açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 

2. KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ

Toplanan kişisel verileriniz;

•      KONSANTAŞ tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması,

•      KONSANTAŞ insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini,

•      KONSANTAŞ‘ın ve iş ilişkisi içerisinde olduğumuz kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması,

•      KONSANTAŞ‘ın ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve yürütülmesinin temini,

•      KONSANTAŞ‘ın yasal mevzuat çerçevesinde üstlendiği görevlerini ve faaliyetlerini yürütmesi amaçları kapsamında KVK Kanunu’nun 5.ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

 

3. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Toplanan kişisel verileriniz;

•      KONSANTAŞ tarafından sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması,

•      KONSANTAŞ insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini,

•      KONSANTAŞ‘ın ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve yürütülmesinin temini,

•      KONSANTAŞ‘ın ve iş ilişkisi içerisinde olduğumuz kişilerin hukuki güvenliğinin temini,

•      KONSANTAŞ hizmet, faaliyet ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla, şirket yetkililerine, hissedarlarımıza, yurt içi ve yurt dışındaki doğrudan veya dolaylı iştiraklerimiz ile ortaklarımızla, sözleşmeli iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, gerekmesi halinde hizmet alınan üçüncü kişilerle iş süreçlerinin devamı için paylaşımın gerekli olduğu diğer kişi ve kuruluşlara, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, ticari faaliyetlerimizi yürütmek amaçları ile Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.

 

4. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz KONSANTAŞ tarafından internet sitesi ve fiziki kanallar gibi farklı kanallarda yürütülen yöntemlerle; bu kanallar kullanılarak yürütülen ticari hizmet ve ticari faaliyetler, uygulanan ilgili mevzuat, sözleşme, talep, ticari teamül ve dürüstlük kurallarına dayalı olarak ortaya çıkan ve icra edilen hukuki sebepler çerçevesinde toplanmaktadır.

Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVKK 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu aydınlatma metninin 2. ve 3. maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

5. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi bize iletmeniz durumunda, KONSANTAŞ talebin niteliğine göre talebinizi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, KONSANTAŞ tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Veri sorumlusu olarak yaptığımız inceleme sonucunda talebiniz kabul edilir veya gerekçesi açıklanmak sureti ile reddedilir. Cevap tarafınıza yazılı olarak basılı doküman ya da elektronik ortamda bildirilir.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri, Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen haklara sahiptir.

Söz konusu haklarınızı kullanmakla ilgili talebinizi yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle iletmeniz gerekmektedir.

KONSANTAŞ‘ın çalışanları, iş ortakları ve ilgili diğer üçüncü kişiler ile gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin kayıt ve belgeleri yasal düzenlemeler kapsamında belirli bir süre saklama yükümlülüğü olacağından, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini ya da anonimleştirilmesini istemeniz halinde bu talep KONSANTAŞ tarafından yasal düzenlemeler ile belirlenen süre sonunda yerine getirilecektir.

Kanunda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi ispat edici gerekli bilgi ve belgeler ve Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklarınızdan hangisini kullanmak istediğinize yönelik açıklamalarınızla birlikte talebinizi “Büyükkayacık OSB Mah. 21. Sk. No:1, Selçuklu, Konya“ adresine veya elektronik posta üzerinden [email protected] e-posta adresine iletebilirsiniz.